vpn_key
menu

Zamówienia publiczne Biura ZIT

Filtruj

Wymiana doświadczeń w ramach wizyt studyjnych

2 sierpnia 2019 r. zakończyło się postępowanie na świadczenie usługi polegającej na organizacji trzech wizyt studyjnych wyjazdowych krajowych >>>

Organizacja wizyt studyjnych

Usługa polegająca na kompleksowej organizacji trzech wizyt studyjnych wyjazdowych krajowych i jednej wizyty studyjnej przyjazdowej krajowej >>>

Wypracowanie diagnozy KOF

Usługa polegającej na przeprowadzeniu prac i działań (pakiet warsztatów), których głównym celem jest wypracowanie kompleksowej diagnozy i wynikających z niej rekomendacji w powiązaniu z wizją Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego jako obszaru inteligentnego, przy aktywnym udziale lokalnej społeczności dla potrzeb Ramowej Strategii Smart City dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ >>>

Świadczenie usług doradczych

Zadanie 1. Świadczenie usług doradczych w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projektach unijnych; Zadanie 2. Świadczenie usług doradczych w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w projektach unijnych. >>>

Usługa badania sprawozdań

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zaprasza do składania ofert na usługę badania przez biegłego rewidenta sprawozdań: okresowego i rocznego dotyczących 2019 roku, sporządzonych przez Gminę Kielce Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi - Biuro ZIT w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. >>>

Świadczenie usług doradczych

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zaprasza do składania ofert na świadczenie usług doradczych obejmujące: Zadanie 1. Świadczenie usług doradczych w zakresie zamówień publicznych w projektach unijnych; Zadanie 2. Świadczenie usług doradczych w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projektach unijnych; Zadanie 3. Świadczenie usług doradczych w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w projektach unijnych. >>>

Organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkoleń dla KOF

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze szkoleń dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny realizowanych w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 >>>

Wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą gastronomiczną na spotkania Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zaprasza do składania ofert: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą gastronomiczną na maksymalnie 6 wspólnych spotkań Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w 2019 r. >>>

Sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych

>>>

Świadczenie usług doradczych w zakresie księgowości oraz stosowania RODO w projektach unijnych

>>>