vpn_key
menu

Grupy tematyczne i program LIFE w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym

W dniu 30 maja 2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
W trakcie spotkania została podjęta uchwała nr IV/2018 w sprawie powołania partnerskich grup tematycznych działających w KOF przy udziale społeczności lokalnych i NGO. Do zadań grup tematycznych należy:

  • inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego,
  • udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych
    do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów,
  • stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym danej grupy,
  • działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (m. in. spotkania, warsztaty),
  • poszerzenie wiedzy osób będących członkami grup.

W trakcie posiedzenia odbyła się prezentacja programu LIFE i zarysów projektu przygotowywanego do dofinansowania z tego programu. LIFE to jedyny instrument finansowy zarządzany przez Komisję Europejską, który koncentruje się wyłącznie na współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Mieczysław Pastuszko przedstawił również stan wdrażania projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. Na dzień 29 maja 2018 r. kontraktacja projektów ZIT
na terenie KOF wynosi 194,34 mln pln, co stanowi 55,94% wykorzystania alokacji. Zatwierdzone wnioski o płatność wynoszą 37,15 mln pln, czyli 10,69% wykorzystania alokacji.

Z omawianych spraw zostało podsumowane również doradztwo organizowane przez Biuro ZIT dla beneficjentów EFS i EFRR oraz przedstawiono etap prac na portalem ZIT KOF.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele IZ RPO WŚ na lata 2014-2020.

 

Prezentacje:

Europejska polityka spójności post 2020 – wnioski dla Polski 

Doświadczenia z realizacji instrumentu ZIT w perspektywie 2014-2020

Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT