vpn_key
menu

Przedstawiciele KOF w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego

Data publikacji: 2019-09-02

 

 

W dniach 28 – 30 sierpnia, przedstawiciele gmin Porozumienia Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na czele z Prezydentem Kielc, wzięli udział w wizycie studyjnej do Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Celem wizyty była wymiana doświadczeń z innymi obszarami funkcjonalnymi w Polsce, poznanie dobrych praktyk z zakresu realizacji projektów unijnych, w tym tych z wykorzystaniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Wizyta w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego obejmowała spotkania z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektów, wizytację miejsc i poznanie dobrych praktyk w obszarach:

  • rozwiązań SMART m.in. w zarządzaniu energią i elektromobilnością prezentowanych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Katowicach,
  • organizacji usług społecznych, w tym w szczególności nakierowanych na osoby starsze, w ramach projektu utworzenia centrum usług społecznych pn. „Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego” oraz projektu „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap”,
  • transportu publicznego, sterowania ruchem drogowym, inteligentnego zarządzania flotą pojazdów w ramach projektu „Rozbudowy systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych oraz projektu „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą, wraz z budową centralnej stacji ładowania i wymiany baterii oraz rozproszonych stacji szybkiego ładowania baterii w mieście Jaworzno”;
  • realizacji projektów edukacji ekologicznej i zawodowej zaprezentowanych na przykładzie projektu „Zawód=praca-zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie i Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie” oraz na przykładzie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie.

W trakcie wizyty odbyły się spotkania z przedstawicielami Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Metropolii Górnośląsko – Zagłębiowskiej; wizytacje projektów w Centrum Sterowania Ruchem Drogowym (ITS) oraz Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach. W Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Jaworznie uczestnicy wizyty mogli zapoznać się z działaniem bardzo dobrze funkcjonującej zajezdni autobusowej, głównie autobusów elektrycznych. Uczestnicy odwiedzili również centra usług społecznych w Katowicach, Sosnowcu, Ośrodek Edukacji Ekologiczno - Geologicznej GEOsfera w Jaworznie.

Wizyta przebiegała w bardzo dobrej atmosferze.

Wizyta studyjna zrealizowana została w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Prezentacja Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Prezentacja Związku ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Rozbudowa bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Tauron - prezentacja inteligentnych rozwiązań dla miast i gmin

Krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością

Krótkookresowy Pobyt Dzienny dla Osób z Autyzmem