vpn_key
menu

Smart City na posiedzeniu Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF

 

 

W dniu 4 grudnia br. odbyło się XXVI posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Spotkanie otworzył Pan Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Kielce reprezentujący Instytucję Pośredniczącą ZIT.

 

Pan Mieczysław Pastuszko, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce przedstawił zebranym stan wdrażania projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Według stanu na dzień 3 grudnia 2018 r. zakontraktowano środki na kwotę 303,72 mln zł, co stanowi 87,61% wykorzystania alokacji dla projektów ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Tym samym zrealizowano już cel wyznaczony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 113%. Wnioski o płatność rozliczono na kwotę 83,56 mln zł, czyli 24% alokacji przeznaczonej na projekty ZIT w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

 

W kolejnej części posiedzenia Pani Jadwiga Skrobacka, Kierownik Biura ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Urzędu Miasta Kielce zaprezentowała „Drogę do Smart City 2030+”. W dokumencie zawarto szczegółową analizę potencjału Kielc, zdiagnozowano potrzeby, a także wskazano skuteczne sposoby wykorzystania rozwiązań typu SMART. Jego rezultatem ma być m.in. poprawa jakości życia mieszkańców i zwiększenie ich udziału w podejmowanych przez miasto decyzjach. Wspierane mają być takie działania jak: mobilność, infrastruktura, edukacja, środowisko czy ład przestrzenny. Na posiedzeniu zaproponowano rozszerzenie niektórych rozwiązań idei Smart City Kielce na teren Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Spotkanie podsumował Pan Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Kielce, wyrażając przekonanie, że innowacyjność oraz współpraca są kluczowym aspektem w dążeniu do dalszego, sprawnego rozwoju gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Zachęcił również wszystkich do wspólnego tworzenia Strategii dot. rozwiązań SMART w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym.

 

Prezentacja z wdrażania projektów ZIT KOF

Prezentacja Smart City Kielce 2030+