vpn_key
menu

Czym jest porozumienie ZIT KOF?

Podstawa prawna Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020

Planowanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce przebiega zgodnie z Rozporządzeniami PE i R (UE) Nr 1301/2013 oraz 1303/2013, Umową Partnerstwa przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 8.01.2014, ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zmianami) oraz dokumentem Zasady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce z lipca 2013, zatwierdzonym przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Podstawą prawną niniejszej strategii jest Porozumienie z dnia 11 maja 2015 (z późniejszymi zmianami) określające zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego podpisane przez Miasto Kielce, Gminę i Miasto Chęciny, Miasto i Gminę Chmielnik, Miasto i Gminę Daleszyce, Gminę Górno, Gminę Masłów, Gminę Miedziana Góra, Miasto i Gminę Morawica, Gminę Piekoszów, Gminę Sitkówka-Nowiny, Gminę Strawczyn oraz Gminę Zagnańsk.

Kielecki Obszar Funkcjonalny

Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020                     Oś Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna – IP ZIT

W 2023 r. Prezydent Kielc, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, w zakresie projektów realizowanych w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (IP ZIT), podpisał z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego Aneks nr 7 i 8 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Na mocy ww. Aneksów Gmina Kielce uzyskała dotację w 2023 r. na wsparcie działań IP ZIT, w tym Biura KOF z Osi 11 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 w wysokości    1 mln zł.

W ramach przygotowanych i zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Rocznych Planów Działania ww. dotacja została podzielona na 5 poniższych projektów:

  1. Badania ewaluacyjne oraz analizy, ekspertyzy dotyczące RPOWŚ 2014 – 2020
  2. Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno – prawne w ramach RPOWŚ
  3. Bieżąca obsługa wdrażania Programu w tym szkolenia dla pracowników
  4. Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia oraz wynajem powierzchni biurowej w ramach RPOWŚ 2014- 2020
  5. Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ 2014 –2020

Dokumenty dotyczące porozumienia ZIT KOF