vpn_key
menu

Rada Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Rada Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Na mocy uchwały Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
nr 6/2023 z dnia 23 listopada 2022 r zmienioną Uchwałą  nr 2/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.. zaktualizowano skład Rady Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Aktualny skład Rady KOF:

 1. Adach-Białowąs Alicja- Stowarzyszenie Przystań-Chmielnik
 2. Bogacz Jolanta - Stowarzyszenie Przystań-Chmielnik
 3. Bucki Tomasz- Urząd Gminy Nowiny
 4. Gad Damian- Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 5. Jabłońska Lidia - Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Grabowiec
 6. Jamrożek Paweł- ESCO Paweł Jamrożek
 7. Jarubas Mariola- Urząd Gminy Miedziana Góra
 8. Kisiel Piotr - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 9. Kosakiewicz Tomasz- Stowarzyszenie „ROSA”
 10. Kukulska Iwona- Stowarzyszenie „RAZEM”
 11. Lichosik Justyna- Kielecki Park Technologiczny
 12. Michalski Dariusz- Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
 13. Papis Łukasz- Fundacja Magia Działania
 14. Prędota-Gad Agnieszka - Ochotnicza Straż Pożarna Strawczynek
 15. Sędziejewska Joanna- Stowarzyszenie „ASUMPT”
 16. Zatorski Marek- Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy

Uchwała-w-sprawie-powołania-Rady-KOF.pdf

Uchwała nr 2/2024 zmieniajaca skład Rady KOF.pdf

Uchwałą nr 7/2022 Przyjęto Regulamin Rady Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (Rady KOF).

Regulamin Rady Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Podstawę działania Rady Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego stanowią zapisy:
 • Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej;
 • Umowy Partnerstwa z dnia 30 czerwca 2022 r. dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce;
 • Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079);
 1. Rada Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (zwana dalej Radą KOF) jest ciałem doradczym w sprawach związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ (zwanej dalej Strategią KOF).
 2. Rada KOF została powołana na mocy Aneksu nr 4 do Porozumienia określającego zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
 3. Reprezentacja Rady KOF uwzględnia partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji, prowadzących działalność na terenie gmin KOF.

 

§ 2

Skład i zasady uczestnictwa w pracach Rady KOF

 

 1. Skład Rady KOF przyjmowany jest w drodze Uchwały Komitetu Sterującego KOF.
 2. Członkowie Rady KOF podpisują Deklarację Uczestnictwa w Radzie KOF, którą przekazują w formie pisemnej do siedziby Biura KOF lub w formie elektronicznej na adres mailowy: biurozit@um.kielce.pl.
 3. Pracami Rady KOF kieruje Przewodniczący Rady KOF.
 4. Przewodniczący Rady KOF zostaje powołany spośród członków Rady KOF zwykłą większością głosów.
 5. Członkowie Rady KOF uczestniczą osobiście w pracach Rady KOF.
 6. Spotkania Rady KOF odbywają się przy współpracy z Biurem KOF.
 7. Uczestnictwo w Radzie KOF ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Rady KOF nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki.
 8. W przypadku, gdy w posiedzeniu Rady KOF nie może uczestniczyć członek Rady, wówczas informuje on o tym fakcie Przewodniczącego Rady KOF. Stosowna informacja powinna zostać przekazana do Biura KOF w formie elektronicznej, w terminie 5 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Rady KOF, za wyjątkiem zdarzeń losowych, kiedy powiadomienie może nastąpić w krótszym terminie.
 9. Członek Rady KOF może zrezygnować z członkostwa poprzez przekazanie do siedziby Biura KOF pisemnego wniosku o wykreślenie go z listy członków Rady KOF.
 10. Członkostwo w Radzie KOF wygasa także na pisemny wniosek Gminy/instytucji/organizacji, która go wyznaczyła, w szczególności w wyniku utraty funkcji, którą pełnił w tej Gminie/instytucji/organizacji.
 11. Zmiana składu Rady KOF podejmowana jest uchwałą Komitetu Sterującego w przypadkach, o których mowa w § 2 ust 9 i 10.
 12. Na wniosek Biura KOF Komitet Sterujący może w drodze uchwały zmienić skład Rady KOF poprzez powołanie nowego członka Rady KOF.

§ 3

Cel i zadania Rady KOF

 1. Celem Rady KOF jest wyrażanie opinii, podejmowanie inicjatyw, proponowanie rozwiązań odnoszących się do Strategii KOF.
 2. Do zadań Rady KOF należy w szczególności:

a) opiniowanie projektu Strategii KOF;

b) opiniowanie listy projektów stanowiącej załącznik do Strategii KOF;

c) konsultowanie i proponowanie zmian Strategii KOF;

d) udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii KOF.

§ 4

Przewodniczący Rady KOF

 1. Wypełniając funkcję wskazaną w § 2 ust. 3, do zadań Przewodniczącego należą w szczególności:
 • przewodniczenie obradom Rady KOF;
 • zwoływanie posiedzeń w porozumieniu z Biurem KOF, w tym wyznaczanie ich terminu i miejsca;
 • prowadzenie obrad Rady KOF;
 • zarządzanie głosowań;
 • podpisywanie porządku obrad, zatwierdzonych przez Radę KOF opinii oraz protokołów z posiedzeń.

       2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady KOF, jego zadania przejmuje wyznaczony przez niego członek. Upoważnienie osoby przejmującej obowiązki Przewodniczącego Rady KOF wymaga formy pisemnej.

  

§ 5

Sposób podejmowania opinii przez Radę KOF

 

 1. Rada KOF obraduje w obecności Przewodniczącego oraz co najmniej połowy liczby członków Rady KOF.
 2. Głosowania, odbywają się w sposób jawny i przejrzysty.
 3. Podczas głosowania każdy członek Rady KOF dysponuje jednym głosem.
 4. Opinie Rady KOF są przyjmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za
  i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego Rady KOF.
 5. Z posiedzenia Rady KOF sporządzany jest protokół, który zawiera co najmniej:
 • datę i miejsce posiedzenia
 • listę obecności członków Rady KOF
 • opis przebiegu posiedzenia
 • opinie Rady KOF  

       6. Członkowie Rady KOF, w przypadku których występuje konflikt interesów dotyczący ich osoby, są wyłączeni z podejmowania decyzji w zakresie, którego ten konflikt dotyczy.

 

§ 6

Organizacja prac Rady KOF

 

 1. Za bieżącą organizację i koordynację prac Rady KOF, w tym przygotowywanie porządku obrad, projektów opinii oraz sporządzanie protokołów z obrad, odpowiada Biuro KOF. Korespondencja skierowana do Rady KOF powinna być przesyłana na adres:

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

al. Solidarności 34, 25-323 Kielce

biurozit@um.kielce.pl 

        2. Posiedzenia Rady KOF odbywają się przynajmniej raz na kwartał, przy czym Przewodniczący ma prawo zwoływania obrad, w każdym przypadku kiedy zaistnieje taka konieczność.

        3. Rada KOF obraduje w trybie stacjonarnym lub zdalnym. Realizacja posiedzeń Rady KOF w trybie zdalnym odbywać się będzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

        4. Dokumenty będące przedmiotem obrad rozsyłane są pocztą  elektroniczną członkom Rady, w terminie nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych przed mającym się odbyć posiedzeniem.

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (Rady KOF)

Uchwała-w-sprawie-przyjęcia-Regulaminu-Kieleckiego-Obszaru-Funkcjonalnego-(Rady-KOF).pdf

INAUGURACYJNE SPOTKANIE RADY KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

I Posiedzenie Rady Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 

WARSZTATY Z WYKONAWCA STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2030+

Spotkanie warsztatowe z wykonawcą Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonlanego 2030+

OPINIA RADY KOF W SPRAWIE PROJEKTU DOKUMENTU "STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2030+"

Opinia-RADY-KOF.pdf