vpn_key
menu

Chęciny

Ziemia Chęcińska to niezwykły zakątek Województwa Świętokrzyskiego, gdzie tradycja i historia przenikają się z nowoczesnością. To miejsce, gdzie przeszłość wyznacza kierunki teraźniejszości i przyszłości. Niezaprzeczalnym magnesem jest bogata historia. Potężne mury Zamku Królewskiego, Dwór Starostów, zabytkowe klasztory i kamienice są dowodem unikalnego charakteru Gminy Chęciny. Niepowtarzalny klimat zabytkowych Chęcin oddaje zrewitalizowane centrum miasta, zagospodarowane Wzgórze Zamkowe oraz odrestaurowane zabytki. Olbrzymie walory w zakresie przyrody nieożywionej, duże bogactwo i zróżnicowanie szaty roślinnej będące uzupełnieniem niezwykłej historii sprawiają, że jest to idealne miejsce do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to cenny instrument, który samorządom daje możliwość poznania wzajemnych potrzeb i wykorzystania szans rozwojowych obszaru funkcjonalnego. Przeprowadzone diagnozy i analizy pozwoliły Gminie Chęciny wskazać obszary wdrażania instrumentu ZIT.

Pierwszy dotyczy efektywności energetycznej oraz inwestycji w odnawialne źródła energii, w ramach którego na terenie Gminy Chęciny zostaną zrealizowane przedsięwzięcia
w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Podjęte działania w tym obszarze pozwolą znacznie zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, a także efektywnie gospodarować energią cieplną w placówkach. Wskutek wykonania prac termomodernizacyjnych zmniejszy się wykorzystanie paliwa w kotłowniach, co wpłynie na zmniejszenie emisji CO2, pyłów i gazów. Dzięki realizacji inwestycji znacznie obniżą się koszty utrzymania placówek.

Drugi obszar, ważny dla Gminy Chęciny, dotyczy działań na rzecz niskoemisyjności. Budowa systemu dróg rowerowych to kolejne przedsięwzięcie, jakie Gmina Chęciny podejmie w ramach instrumentu ZIT. Działanie to pozwoli stworzyć w gminie, alternatywny dla samochodowego, ekologiczny model komunikacji. Rozwój ruchu rowerowego pozwoli kształtować ekologiczne formy transportu, a tym samym pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne. W efekcie Gmina Chęciny zyska przyjazną przestrzeń dla rowerzystów a przede wszystkim poprawę jakości lokalnego powietrza.

Kolejny, niezwykle ważny obszar, to inwestycje w wykorzystanie potencjału tkwiącego w bioróżnorodności terenów Gminy Chęciny. Głównie chodzi o działania umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych oraz podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania człowieka na przyrodę nieożywioną i ożywioną w obrębie zbiornika wodnego w Lipowicy. Realizacja zadania pozwoli na kanalizację ruchu turystycznego oraz zabezpieczenie miejsc przyrodniczo cennych na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

Udział Gminy Chęciny w ZIT pozwoli w sposób kompleksowy odpowiedzieć na zdiagnozowane potrzeby oraz wyeksponować jej największe wartości. Podjęte działania będą miały szerokie oddziaływanie na obszar gminy oraz Kielecki Obszar Funkcjonalny.