vpn_key
menu

Kielce

Gmina Kielce

Rola miast w polityce rozwoju stale wzrasta, dotyczy to również Kielc – miasta wojewódzkiego, którego rodowód sięga Średniowiecza.

Przedsięwzięcia gminne realizowane w okresie lat 2004 – 2014 zdynamizowały rozwój Kielc i nakierowane były na wzmocnienie roli miasta jako stolicy regiony świętokrzyskiego

Rozwój Targów Kielce i inwestycje w rozwój komunikacji publicznej umocnił markę miasta jako silnego ośrodka targowo – wystawienniczego w Polsce i Europie. Innowacyjne inicjatywy społeczne, gospodarcze i edukacyjne realizowane są przez Kielecki Park Technologiczny – miejsce objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną, nastawione na współpracę z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.

Podjęte działania rewitalizacyjne w najstarszej i najcenniejszej części Kielc- zmieniły pozytywnie ogólny wizerunek starówki. Ograniczono ruch kołowy, przebudowano wiele placów przywracając tym samym mieszkańcom i turystom zabytkowe przestrzenie miejskie jako miejsce spotkań i wydarzeń społeczno - kulturalnych. Niezwykle ciekawymi obiektami, chętnie odwiedzanymi przez mieszkańców i godnymi polecenia turystom stały się (w zabytkowych budynkach Śródmieścia) m.in.: Muzeum Historii Kielc, Muzeum Zabawek i Zabaw, Galeria, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej czy Design Centrum Kielce.

Projekty Geoparku Kielce inwestującego w infrastrukturę turystyczno – edukacyjną w historycznych obszarach poprzemysłowych miasta, wypromowały bogactwo form geologicznych znajdujących się na terenie miasta, na tyle unikatowych w skali Europy, iż Kielce często w przewodnikach turystycznych określane są mianem „muzeum geologicznym pod gołym niebem”.

Krajowa Polityka Miejska i okres programowania Unii Europejskiej 2014 – 2020 wyznaczyły miastom, w szczególności wojewódzkim nową rolę - ośrodków obszarów funkcjonalnych.  W okresie 2014 – 2023 miasto będzie zatem pełniło również funkcję nie tylko stolicy regiony świętokrzyskiego ale i rdzenia/ centrum utworzonego wokół niego obszaru funkcjonalnego. Kierując się możliwościami jakie stworzyła Komisja Europejska w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 Miasto Kielce wraz z 11 gminami tworzącymi obszar funkcjonalny miasta Kielce podpisały Porozumienie, na mocy którego określono zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Ostatecznie Kielecki Obszar Funkcjonalny tworzą: Kielce – lider Porozumienia, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka – Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk.

ZIT dla Kielc stanowi nowe wyzwanie, pod wieloma względami:

- programowym -gdyż Miasto po raz pierwszy uczestniczy w programowaniu i wdrażaniu części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dedykowanej Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym. Na mocy porozumienia z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego Prezydentowi Miasta Kielce nadana została funkcja Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

- organizacyjnym – nadanie Prezydentowi Miasta funkcji Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu RPO WŚ na lata 2014 - 2020 skutkowało koniecznością reorganizacji struktur Urzędu Miasta i konieczność poddania się audytowi w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE przeprowadzonemu przez Ministerstwa Finansów, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. W każdej z gmin powołano Koordynatorów odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrożenie projektów ZIT.

- partnerskim - Miasto Kielce i 11 partnerów tworzących obszar funkcjonalny musieli spojrzeć na problemy rozwojowe nie tylko swoich gmin, ale w szerszym kontekście całego obszaru funkcjonalnego. Na podstawie dokonanej diagnozy obszarów problemowych w rozwoju ZIT KOF zdefiniowano następujące cele:

- strategicznym  - Miasto jako rdzeń wyodrębnionego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego przyjęło na siebie rolę lidera rozwoju tegoż obszaru i podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014 – 2020”

Na podstawie dokonanej diagnozy problemów rozwojowych obszaru 12 gmin KOF, wskazano kierunki działań służących przezwyciężeniu tychże problemów w efekcie czego  sformułowano następujące cele zintegrowanego działania:

 1. Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy
 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego
 3. Rozwój oferty zdrowotnej, socjalnej i edukacyjnej w tym poprawa jakości nauczania
 4. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej KOF
 5. Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne źródła energii

Dla Kielc priorytetowymi projektami, przyczyniającymi się do osiągnięcia wyżej wyznaczonych celów w KOF będą:

 • zwiększenie wewnętrznej i zewnętrznej integracji obszaru funkcjonalnego oraz bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę dróg;
 • inwestycje wynikające planu gospodarki niskoemisyjnej, służące zwiększeniu efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, modernizacji oświetlenia ulicznego i wspieraniu mobilności miejskiej poprzez budowę ścieżek rowerowych;
 • przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności wykorzystania miejsc cennych przyrodniczo
 • budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego

W obszarze wspieranym przez Europejski Fundusz Społeczny:

 • poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy;
 • rozwój oferty zdrowotnej, socjalnej i edukacyjnej w tym poprawę jakości nauczania.

Realizacja zintegrowanych inwestycji terytorialnych na terenie województwa świętokrzyskiego ma przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.