vpn_key
menu

Morawica

Gmina Morawica położona jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Swoim obszarem obejmuje północną część Niecki Nidziańskiej. Gmina zajmuje powierzchnię 140,45 km2, z czego 37,3 km2 stanowią lasy i grunty leśne (około 27%). Sąsiaduje z parkami krajobrazowymi na Ponidziu i w Górach Świętokrzyskich. Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody "Radomice" z kompleksem lasów cisowych oraz podziemne źródła wód mineralnych. Gmina Morawica graniczy bezpośrednio z miastem Kielce oraz gminami: od wschodu z Daleszycami i Pierzchnicą, od południa z Kijami i Chmielnikiem, od zachodu z Sobkowem i Chęcinami, od północnego-zachodu z Sitkówką-Nowiny. Po 1 stycznia 1999 roku gmina Morawica weszła w skład powiatu kieleckiego, znajdującego się na obszarze województwa świętokrzyskiego. Gminę Morawica stanowią dwadzieścia cztery jednostki osadnicze (wsie) tj. Bieleckie Młyny, Bilcza, Brudzów, Brzeziny, Chałupki, Chmielowice, Dębska Wola, Drochów Dolny, Drochów Górny, Dyminy-Granice, Kawczyn, Kuby Młyny, Lisów, Łabędziów, Morawica, Nida, Obice, Piaseczna Górka, Podwale, Radomice I, Radomice II, Wola Morawicka, Zaborze, Zbrza.

Według regionalizacji fizyczno – geograficznej gmina leży w strefie kontaktowej dwóch makroregionów: Wyżyny Kieleckiej i Niecki Nidziańskiej. W obrębie Wyżyny Kieleckiej dodatkowo znajduje się na granicy dwóch mezoregionów: Gór Świętokrzyskich (z wyodrębnionymi na ich terenie Wzgórzami Chęcińskimi) i Pogórza Szydłowskiego.

Demografia

Gmina Morawica w dniu 31.12.2015 r. liczyła 15 801 mieszkańców, a stan zaludnienia wynosił 109 osób/km2 powierzchni. Obecnie obserwuje się systematyczny wzrost liczby ludności związany z migracją z terenów miejskich m.in. miasta Kielce. Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika tendencja wzrostowa liczby ludności w gminie Morawica.

Obszar Gminy ulega presji urbanizacyjnej, w tym rozwijane są funkcje: mieszkaniowa, usługowa i przemysłowa oraz górnictwo i turystyka.

Tabela 1 Liczba ludności w latach 2013-2015

Lp.

Rok

Ogółem

1

2013

15373

2

2014

15603

3

2015

15801

 Źródło: Dane GUS

Na podstawie liczby ludności odnotowanych w ostatnich latach obliczono wskaźnik liczby ludności, względem którego obliczono przewidywalną liczbę ludności w latach 2014-2030. Wyniki obliczeń wskazują zwiększenie liczby ludności w roku 2030 o około 5777 osoby w stosunku do roku 2013.

Gospodarka

W gminie Morawica działalność gospodarczą prowadzi ponad tysiąc podmiotów gospodarczych. Przeważają firmy jedno lub kilkuosobowe, często rodzinne. Dominującymi dziedzinami działalności są usługi, w tym transportowe, budowlane, rekreacyjne oraz przemysł spożywczy i lekki. W gminie znajduje się kilkanaście dużych przedsiębiorstw i w każdym roku inwestują nowe. Dzięki temu Morawica rozwija się bardzo energicznie, a istniejące firmy zdobywają z powodzeniem rynki zagraniczne.

Dla nowych inwestorów Gmina oferuje około 65 ha gruntów przeznaczonych pod przemysł i usługi z czego blisko 36 ha należy do Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice. Inwestując na gruntach z SSE przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie z podatku dochodowego w zależności od wysokości zainwestowanych środków. Warto wspomnieć, że wśród inwestorów są znane firmy polskie i zagraniczne: Lafarge Holcim, Alucrom, Skanska, Hydrosolar, Nordiska Ekofiber, Komandor, Hercu Pneumatic, Producent Styropianu Genderka, Chemtex, Formaster, Promatic.

Analizując sferę gospodarczą wzięto pod uwagę negatywne zjawiska dotyczące niskiego stopnia przedsiębiorczości. Liczba podmiotów gospodarczych na przestrzeni ostatnich lat stopniowo wzrasta. Większość przedsiębiorstw na terenie gminy to małe, mikroprzedsiębiorstwa. Szansą na rozwój gminy jest ożywienie na obszarze gminy handlu i usług oraz zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Gmina posiada również atrakcyjne tereny inwestycyjne.

Analiza liczby firm zarejestrowanych w poszczególnych sołectwach w rejestrze REGON

Najwięcej podmiotów zarejestrowanych jest w sołectwie Bilcza – 521 co stanowi 35,2% ogółu, Brzeziny – 238 (tj. 16,1%), Morawica – 191 (tj. 12,9%). Najmniej podmiotów zarejestrowanych jest w sołectwie Podwole – 6 oraz Zaborze – 7.

Tabela 2 Liczba podmiotów zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej w poszczególnych latach

Miejscowość

2010

2011

2012

2013

2014

2015

% ogółu

Lisów

32

34

37

33

33

40

2,7%

Bieleckie Młyny

14

12

12

10

11

12

0,8%

Bilcza

404

424

461

495

493

521

35,2%

Brudzów

26

26

29

28

30

32

2,2%

Brzeziny

200

195

208

225

239

238

16,1%

Chałupki

15

17

18

18

16

15

1,0%

Chmielowice

13

13

14

15

16

16

1,1%

Dębska Wola

38

38

36

35

35

41

2,8%

Drochów Dolny

12

11

12

12

13

12

0,8%

Drochów Górny

10

10

10

10

11

11

0,7%

Dyminy

24

25

29

32

31

46

3,1%

Kawczyn

5

5

5

6

9

10

0,7%

Kuby-Młyny

8

9

11

11

9

9

0,6%

Łabędziów

13

14

18

16

16

16

1,1%

Morawica

193

182

195

204

200

191

12,9%

Nida

26

26

27

25

26

25

1,7%

Obice

35

35

33

36

36

40

2,7%

Piaseczna Górka

54

49

55

62

61

60

4,1%

Podwole

5

6

4

5

4

6

0,4%

Radomice

26

28

30

31

29

29

2,0%

Wola Morawicka

59

60

69

74

76

76

5,1%

Zaborze

8

8

7

7

6

7

0,5%

Zbrza

27

26

25

26

26

26

1,8%

Źródło: Program Rewitalizacji Gminy Morawica na lata 2016-2023

Liczba nowo powstałych podmiotów w latach 2013-2015 w sołectwach gminy Morawica

Potencjał przedsiębiorczości to nie tylko potencjał istniejących podmiotów gospodarczych, ale też potencjał postawy przedsiębiorczej wśród mieszkańców, a więc gotowość do podejmowania aktywności z własnej inicjatywy. Potencjał istniejących przedsiębiorstw jest pośrednim wskaźnikiem obrazującym lokalne szanse na znalezienie zatrudnienia. Natomiast od potencjału postawy przedsiębiorczej zależy gotowość do podejmowania ryzyka: przekwalifikowywania się, poszukiwania lepszej pracy oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Tabela 3 Liczba nowo powstałych podmiotów w latach 2013-2015 w sołectwach Gminy Morawica

Miejscowość

2012

2013

2014

2015

Lisów

3

2

2

7

Bieleckie Młyny

0

1

1

0

Bilcza

54

48

47

65

Brudzów

5

4

1

4

Brzeziny

25

28

25

19

Chałupki

3

2

1

1

Chmielowice

2

0

1

1

Dębska Wola

1

3

4

6

Drochów Dolny

1

1

2

2

Drochów Górny

0

0

2

1

Dyminy

3

5

4

8

Kawczyn

0

0

3

1

Kuby-Młyny

1

1

0

1

Łabędziów

3

2

0

2

Morawica

16

22

17

8

Nida

6

0

3

2

Obice

3

4

6

5

Piaseczna Górka

10

10

3

4

Podwole

0

1

0

2

Radomice

5

3

5

6

Wola Morawicka

10

10

8

4

Zaborze

0

3

0

1

Zbrza

0

2

3

1

Źródło: Program Rewitalizacji Gminy Morawica na lata 2016-2023

W ostatnich czterech latach najwięcej podmiotów gospodarczych został zarejestrowanych na terenie sołectw Bilcza i Brzeziny. W analizowanym okresie bardzo mało podmiotów powstało w sołectwie Bieleckie Młyny.

Od 2000 roku działa na terenie gminy stowarzyszenie przedsiębiorców. Jest ono sposobem na aktywizację ludzi biznesu do działań na rzecz społeczności lokalnej. Jednocześnie daje samym przedsiębiorcom korzyści tj. integracja środowiska biznesu, popularyzacja i promocja produktów oraz usług oferowanych przez lokalne firmy, popularyzacja projektów innowacyjnych.

W gminie Morawica corocznie od roku 1996 przyznawane są statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego Kowala. Jest to jedna z najstarszych w regionie świętokrzyskim nagroda dla przedsiębiorców. Otrzymują ją właściciele firm, którzy tworzą nowe miejsca pracy, stale rozwijają własną działalność dążąc do poprawy jakości oferowanych wyrobów i usług oraz swojej pozycji na rynku, angażują się w życie lokalnej społeczności poprzez działalność charytatywną, wspieranie sportu i kultury. Co 5 lat przyznawana jest „Diamentowa Odznaka” dla firmy, która charakteryzuje się nieustającym rozwojem, tworzeniem nowych miejsc pracy, a przy tym wspieraniem inicjatyw podejmowanych przez samorząd lokalny. W kapitule przyznającej nagrody zasiadają władze miasta i gminy, stowarzyszenia przedsiębiorców oraz przedstawiciele społeczności.

Stowarzyszenia

Na przykładzie Morawicy widać jak może sprawnie funkcjonować społeczeństwo obywatelskie. Na tym terenie, oprócz 13 jednostek OSP, funkcjonuje blisko 40 innych organizacji pozarządowych. Prowadzą one szkoły, są animatorami życia kulturalnego i sportowego. Z kolei ze wsparcia centrum kultury korzysta od kilku lat Klub Seniora „Zawsze Młodzi”. Na działalność organizacji pozarządowych Gmina corocznie przekazuje znaczną część swojego budżetu. Gmina corocznie organizuje dla stowarzyszeń szkolenia z zakresu pozyskiwania środków finansowych oraz spotkania podsumowujące działalność, jak również służące omówieniu planów na przyszłość, co ułatwia koordynację działań wszystkim tym, którzy angażują się w życie miejscowej społeczności.

Komunikacja samochodowa i kolejowa

Obszar gminy przecina droga krajowa nr 73, mająca 192 km długości i biegnąca przez teren województw świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Prowadzi ona na północ, przez Kielce (12 km, skąd dogodne połączenie z resztą kraju), do Wiśniówki przy obwodnicy Kielc, gdzie łączy się
z drogą ekspresową S7, będącą fragmentem trasy europejskiej E77. W przeciwnym kierunku droga nr 73 prowadzi do Chmielnika (17,5 km, tu początek drogi krajowej nr 78, prowadzącej aż do Rep. Czeskiej), następnie Buska Zdroju (33 km), skrzyżowania z drogą krajową nr 79 oraz Tarnowa, Pilzna i Jasła, gdzie kończy się przy tzw. trasie karpackiej. W Morawicy zaczynają się dwie ważne odnogi trasy krajowej nr 73. To drogi wojewódzkie: nr 763, mająca 11 km długości i doprowadzająca przez Brzeziny i Podwole do Chęcin (tu połączenie z planowaną drogą ekspresową S7) oraz nr 766, prowadząca przez Kije (15 km, tu połączenie z drogą krajową nr 78) i Pińczów (26 km) do Węchadłowa. Sieć głównych dróg uzupełniają liczne połączenia niższej rangi, doprowadzające do wszystkich miejscowości gminy. Korzysta z nich rozbudowana komunikacja autobusowa i busowa. Wynika ona z sąsiedztwa Kielc, z którymi istnieją również cztery połączenia autobusów komunikacji miejskiej. Linia nr 2 dojeżdża do Dymin – Granic, nr 27 i nr 29 do Bilczy, a nr 45 do dziewięciu miejscowości: Bilczy, Piasecznej Górki, Bieleckich Młynów, Morawicy, Woli Morawickiej, Brudzowa, Radomic I i Radomic II oraz Brzezin.

Przez teren gminy przechodzą dwie linie kolejowe. Niewielki fragment trakcji z Kielc do Krakowa i Katowic (przez Jędrzejów) najłatwiej dostępny jest z Brzezin. Najbliżej jest stąd do leżącego w gminie przystanku Radkowice. Obecnie zawieszona jest linia Busko Zdrój – Kielce, która prowadziła też niektóre składy dalej bezpośrednio do Warszawy. Na tej trasie pociągi zatrzymywały się na przystankach kolejowych w Nidzie, Brzezinach

Elektroenergetyka

Elektroenergetyczna sieć przesyłowa na terenie Gminy Morawica reprezentowana jest głównie poprzez przebiegającą tranzytem, eksploatowaną przez PSE Wschód S.A., napowietrzną, przesyłową linię elektroenergetyczną 220 [kV] Połaniec Radkowice (szerokość pasa technologicznego dla tej linii wynosi 50 [m]). Linia przebiega w pobliżu miejscowości Nida, Dębska Wola, Lisów. Zasilanie gminy w energię elektryczną odbywa się za pośrednictwem GPZ Morawica, GPZ Wolica (na terenie gm. Chęciny) oraz GPZ Chmielnik. W przypadku awarii GPZ Morawica istnieje zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej.
GPZ Morawica wyposażony jest w m.in. dwa transformatory 110/15 [kV] o mocy 10 [MVA] każdy. W przypadku awarii linii zasilającej istnieje możliwość zasilania awaryjnego liniami 110 [kV] od strony Kielc, Chmielnika i Wolicy. Przez teren gminy Morawica przebiega również tranzytem napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 [kV] Radkowice Kielce (szerokość pasa technologicznego dla tej linii wynosi 38 m) oraz napowietrzne linie dystrybucyjne 110 [kV] relacji Radkowice Morawica i Morawica – Chmielnik (szerokość pasów technologicznych dla tych linii wynosi 38 m). Sieci 110 [kV] pozwalają na maksymalny przesył mocy rzędu od 78 do 122 [MVA] w zależności od przekroju przewodów. Toteż istnieje możliwość znacznego dociążenia tych linii bez konieczności przebudowy. Oprócz linii napowietrznych SN w gminie prowadzone są także linie kablowe, których łączna długość wynosi blisko 10 km. W gminie Morawica usytuowanych jest 93 stacji napowietrznych i 9 wnętrzowych. Stacje transformatorowe SN/nN posiadają rezerwy mocy (35-50%). Zaopatrzenie odbiorców w energię elektryczną odbywa się na bazie istniejącej sieci 15 [kV] sukcesywnie rozbudowywanej w miarę wzrostu potrzeb.

Ochrona środowiska

Z uwagi na cenne zasoby przyrodnicze znajdujące się na obszarach chronionych uznano, że warto zwrócić uwagę na sołectwa przez które przebiegają tego typu obszary - wykazując je, jako te, które należy chronić przed szczególną ingerencją człowieka zgodnie z wszelkiego rodzaju zakazami, o których mówią przepisy prawa. W związku z tym na obszarach chronionych znajdują się wszystkie sołectwa.

Na terenie gminy Morawica znajdują się następujące obszary chronione:

  • Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu

  • Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu

  • NATURA 2000 obszar siedliskowy Dolina Czarnej Nidy - PLH260016

  • NATURA 2000 obszar siedliskowy Ostoja Sobkowsko-Korytnicka-PLH260032

  • 1 pomnik przyrody

  • Rezerwat Radomice

Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu (POChK) – obejmujący tereny otaczające Kielce od północy i wschodu położone głównie w zlewni rzeki Lubrzanki i częściowo także rzeki Kamionki i Bobrzy. Flora tego obszaru jest silnie zróżnicowana. W południowej części obszaru występują zbiorowiska leśne – bory sosnowe i bory mieszane z udziałem jodły. Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu nie posiada wielu cennych obiektów zabytkowych. Najważniejszą funkcją tego obszaru jest ochrona wód podziemnych w zbiorniku Kielce oraz w zbiorniku Gałęzicko – Bolechowicko – Borkowskim, z których czerpie wodę pitną miasto i aglomeracja Kielc. Niemniej ważna jest ochrona wód powierzchniowych rzek Lubrzanki, Warkocza, Czarnej Nidy i Belnianki.

Drugim obszarem jest Chmielnicko – Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu (C-SOChK). Pod względem siedliskowym przeważają tu bory sosnowe i bory mieszane, sporadycznie występują fragmenty borów trzcinnikowych, olsów i łęgów. Ważnym elementem szaty roślinnej są zbiorowiska nieleśne, głównie torfowiska z udziałem takich rzadkich roślin jak: przygiełka biała. Jest to obszar o charakterze rolniczo–leśnym. Obszar ten łączy Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Ponidzia. Jego pierwszoplanową rolą jest ochrona wód powierzchniowych głównie rzeki Czarnej Staszowskiej wraz ze zbiornikiem wodnym Chańcza.

W obrębie gminy Morawica znajduje się jeden rezerwat przyrody – Radomice. Rezerwat utworzony został w 1953 r. Zajmuje on powierzchnię 22,89 ha. Rezerwat objęty jest częściową ochroną i obejmuje największe skupienie cisa na wyżynie Małopolskiej występujące w drzewostanach o zróżnicowanej strukturze. Na siedliskach grądu wysokiego występuje tu ponad 1200 cisów oraz liczne gatunki roślin charakterystyczne dla Gór Świętokrzyskich.

Obszary Natura 2000

Na terenie Gminy Morawica znajdują się dwa obszary NATURA 2000. Ostoja Sobkowsko Korytnicka, która zabezpiecza areał występowania muraw kserotermicznych i stanowi połączenie pomiędzy tymi siedliskami na Ponidziu i w Obszarze Chęcińskim. Stanowi również przedłużenie Doliny Nidy ku północy będąc łącznikiem z Białą Nidą i Czarną Nidą, a dalej Lubrzanką i Wierną Rzeką. Jest, zatem istotnym korytarzem ekologicznym obejmującym naturalne rzeki niżowe oraz towarzyszące im łąki świeże i zmienno wilgotne, a także wzgórza głównie o charakterze kserotermicznym. Najcenniejsze obok muraw kserotermicznych są siedliska wapiennych piasków Koelerionglaucae, szczególnie tutaj dobrze zachowanych. Ostoja jest jednocześnie jednym z większych kompleksów łąk naturowych w regionie.
W obszarze stwierdzono 13 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Godne uwagi są też starorzecza Nidy.

Dolina Czarnej Nidy stanowi ważny korytarz ekologiczny o randze krajowej. Ogółem stwierdzono tu występowanie 9 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ponad 32% obszaru. Do najcenniejszych należą murawy kserotermiczne, łąki o różnym stopniu wilgotności oraz starorzecza. Niezwykle cennym zbiorowiskiem leśnym oprócz łęgów jest rozległy fragment grądu wysokiego obejmującego także rezerwat Radomice chroniącego jedno z najliczniejszych na Wyżynie Małopolskiej stanowisk cisa Taxusbaccata, gatunku zamieszczonego w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Na różnego typu murawach kserotermicznych występuje wiele rzadkich i zagrożonych w skali kraju gatunków, np. wisienka stepowa Cerasusfruticosa, lucerna kolczasto strąkowa Medicago minima. Największe znaczenie w Ostoi posiadają bardzo dobrze wykształcone i bogate florystycznie starorzecza, zarośla nadrzeczne, fragmenty rzeki z włosiennicznikami oraz rozległe płaty zbiorowisk łąkowych. Wśród zbiorowisk leśnych na uwagę i ochronę zasługują łęgi oraz fragmenty grądów z wieloma cennymi w skali kraju gatunkami. Znajdujące się w dolinie rzecznej siedliska łąkowe zamieszkują trzy gatunki motyli dziennych z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Są to: modraszek telejus Maculineateleius, czerwończyk nieparek Lycaenadispar i czerwończyk fioletek Lycaenahelle. Ze względu na wielkość ich populacji i dobry stan zachowania siedlisk obszar jest ważnym miejscem dla utrzymania tych gatunków.

Bezrobocie

W gminie Morawica (2015 r.) na 1000 mieszkańców pracuje 180 osób. 51,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w gminie Morawica wynosiło w 2015 roku 9,7% (9,9% wśród kobiet i 9,5% wśród mężczyzn).

55,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Morawica pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,9% w przemyśle i budownictwie, a 4,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

Dochód na jednego mieszkańca (MiG Morawica) wynosi 3 656,16 (2015 r.)

Analiza sytuacji Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na tle województwa i powiatu

Obszar funkcjonalny Kielc zachowuje stabilną liczbę mieszkańców. Jednocześnie nie zauważono napływu nowych mieszkańców spoza KOF, co w dłuższej perspektywie może stanowić zagrożenie dla tego rejonu. W większości gmin KOF liczba mieszkańców w ostatnich latach minimalnie wzrastała. Wyjątkiem była Gmina Chmielnik i Miasto Kielce, które zanotowało największy ubytek mieszkańców (3 897 osób). Prawdopodobnie większość mieszkańców przeprowadziła się na tereny podmiejskie, do innych gmin KOF. Trend ten jest dość naturalny dla obszarów, na których występują procesy aglomeracyjne.

Gmina Morawica posiada najmniejszy udział osób bezrobotnych w porównaniu do innych gmin KOF. Średni poziom bezrobocia obliczony dla województwa wynosi 15,9% i kształtuje się na poziomie wyższym niż średnia krajowa - 13%. Na poziomie powiatów, w których leży KOF, w powiecie miasto Kielce stopa bezrobocia nie przekracza 12%, natomiast na obszarze KOF stopa bezrobocia jest dość wysoka (17,1-22%), co znacznie przekracza średni poziom bezrobocia w województwie. Gminą o najniższym udziale bezrobotnych w wieku produkcyjnym w KOF była Morawica, gdzie wskaźnik ten osiągnął 7,7% .

Średnio w Polsce w 2012 r. było 1 615,6 podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 000 mieszkańców, podczas gdy średnia dla województwa świętokrzyskiego wynosiła 1 342,1 osób. Wskaźnik przedsiębiorczości wyższy niż średnia krajowa wykazały jedynie Kielce (2 231,4), natomiast Gmina Morawica wyższy niż średnia województwa. Wskaźnik przedsiębiorczości dla KOF jest niski, co w powiązaniu z wysoką stopą bezrobocia wskazuje na istotne problemy rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego. Gmina Morawica przewyższa również średnią KOF pod względem wskaźnika przedsiębiorczości. W pozostałych gminach sytuacja w zakresie poziomu przedsiębiorczości jest szczególnie niekorzystna. Strukturę gospodarki Miasta Kielce i powiatu Kieleckiego można uznać za stabilną, choć w powiecie znacznie odbiega ona od typowej struktury gospodarki miejskiej. W gminach KOF największy udział podmiotów gospodarczych występuje w handlu (30%),
w budownictwie (13%), w przetwórstwie przemysłowym (8%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (6%). We wszystkich gminach KOF niski jest udział w rolnictwie (od 0 do 3%).

Jak wynika z analiz struktury gospodarczej, ze względu na źródło pochodzenia kapitału i atrakcyjność dla inwestycji zagranicznych powiat m. Kielce przyciągnął przeważającą większość podmiotów z kapitałem zagranicznym - prawie 80% inwestorów. Analizy atrakcyjności inwestycyjnej wskazują również na przeciętną atrakcyjność podregionu kieleckiego dla działalności przemysłowej, co odpowiada również zidentyfikowanej strukturze gospodarczej powiatów m. Kielce i kieleckiego. Sytuacja jest lepsza w zakresie atrakcyjności dla działalności usługowej, gdzie podregion kielecki osiągnął ocenę wysoką, jednak jest to ocena niższa niż większości innych podregionów o funkcjach rdzeniowych dla obszarów funkcjonalnych w Polsce. Podobnie jak w zakresie usług, atrakcyjność podregionu dla działalności zaawansowanej technologicznie jest wysoka, ale niższa niż większość innych obszarów rdzeniowych w kraju. Wspieranie rozwoju gospodarczego powinno więc być jednym z obszarów priorytetowych interwencji w ramach strategii dla obszaru funkcjonalnego.