vpn_key
menu

Mobilność w tym elektromobilność w KOF

Grupa ds. mobilności w tym elektromobilności w KOF

Do zadań grupy zgodnie z zapisami § 3 „Regulaminu pracy partnerskich grup tematycznych działających w KOF przy udziale społeczności lokalnych i NGO” należy:

  1. Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
  2. Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów.
  3. Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF
    w zakresie tematycznym danej grupy.
  4. Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF, wspólne przedsięwzięcia adresowane do mieszkańców KOF).
  5. Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

Nadrzędnym celem działalności grupy tematycznej ds. mobilności w tym elektromobilności będzie wypracowanie z interesariuszami gmin KOF koncepcji partnerskiego przedsięwzięcia w KOF.

- inicjowanie pożądanych zmian w systemie transportowym funkcjonującym w KOF,

- zorganizowanie w Kielcach i na obszarze KOF sprawnego i zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców  systemu przemieszczania się osób i towarów.

Biuro ZIT proponuje wsparcie merytoryczne poprzez zorganizowanie szkoleń tematycznych, finansowych z POPT, wynikające ze zgłoszonegoprzez uczestników grupy planowanego projektu partnerskiego.

 

Potrzeba powołania nowej grupy wynika z faktu, iż  ukierunkowanie środków unijnych w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027 będzie mi.in . na problematykę mobilności miejskiej , w tym elektromobilności.

Zrównoważona mobilność miejska to koncepcja, która wpływać ma na osiągnięcie europejskich celów związanych z ochroną klimatu i efektywnością energetyczną. Kładzie ona szczególny nacisk na angażowanie obywateli, interesariuszy, koordynowanie polityk między sobą (transport, planowanie przestrzenne, środowisko, rozwój gospodarczy, polityka socjalna, zdrowie, bezpieczeństwo, itd.), pomiędzy różnymi poziomami władz i zarządów oraz pomiędzy sąsiadującymi gminami.

 

 

Filtruj

Kongres Infastruktury Polskiej

Kongres Infastruktury Polskiej >>>

Problemy z mobilnością w czasie pandemii

Problemy z mobilnością w czasie pandemii >>>

Świadczenie usługi doradczej on-line w zakresie mobilności miejskiej dla grupy tematycznej ds. mobilności w tym elektromobilności w KOF

Świadczenie usługi doradczej on-line w zakresie mobilności miejskiej dla grupy tematycznej ds. mobilności w tym elektromobilności w KOF >>>

W dniu 15.07.2020 r. odbyło się I spotkanie „Grupy tematycznej ds. mobilności w tym elektromobilności w KOF”.

W dniu 15.07.2020 r. odbyło się I spotkanie „Grupy tematycznej ds. mobilności w tym elektromobilności w KOF”. >>>

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)”

Ogłoszenie Naboru >>>