vpn_key
menu

Posiedzenie Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Data publikacji: 2023-05-12

Posiedzenie Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

W dniu 11 maja 2023 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Posiedzeniu przewodniczył Prezydent Miasta Kielce Pan Bogdan Wenta.

Głównym punktem obrad było podpisanie Aneksu Nr 5 do Porozumienia określającego zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji instrumentu ZIT oraz podpisanie Umowy w sprawie zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania wkładu własnego gmin KOF w ramach dotacji celowej, jaką Gmina Kielce otrzymała z IZ RPOWŚ, z Osi priorytetowej 11 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

Kierownik Biura KOF – Anna Komorowska-Olejniczak przedstawiła zebranym opracowany VII Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2022”.

Pani Kierownik przedstawiła  również stan prac nad Listą projektów ZIT, stanowiącą załącznik do opracowywanej „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+”.

Obecni na spotkaniu Koordynatorzy Gminni KOF zostali zaproszeni na spotkanie warsztatowe z Wykonawcą Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF w sprawie listy projektów do Planu Działań ZIT. W spotkaniu będą uczestniczyć również członkowie Rady KOF.  Celem spotkania będzie uszczegółowienie listy projektów ZIT będącej załącznikiem do opracowywanej Strategii KOF.

Na posiedzeniu zostały podjęte również Uchwały:

- Uchwała nr 3/2023 Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie: zaopiniowania „Aneksu nr 5 do Porozumienia określającego zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji instrumentu ZIT”.

- Uchwała nr 4/2023 Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie: zaopiniowania dokumentu pn. „VII Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2022”.

- Uchwała nr 5/2023 Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie: zaopiniowania zaktualizowanego dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji - Luty 2023 r.”