vpn_key
menu

Beneficjenci ZIT KOF skorzystali z doradztwa

 

 

Ponad 60 osób skorzystało z bezpłatnego doradztwa w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projektach unijnych oraz w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w projektach unijnych, zorganizowanego przez Instytucję Pośredniczącą ZIT. Podczas spotkań z doradcami uczestnicy omawiali konkretne sytuacje i problemy, jakie występują w realizowanych przez nich projektach, jak również mieli okazję do rozmowy i wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami. Ponadto, każdy z uczestników otrzymał możliwość miesięcznych konsultacji z doradcą drogą elektroniczną.

Były to kolejne usługi doradcze, które Instytucja Pośrednicząca ZIT zorganizowała dla Beneficjentów projektów realizowanych w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dotychczas Beneficjenci ZIT KOF skorzystali z następujących usług doradczych:

  • kwalifikowalność podatku VAT w projektach unijnych
  • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w projektach unijnych
  • zamówienia publiczne w projektach unijnych
  • stosowanie RODO w projektach unijnych
  • księgowość projektów unijnych
  • kontrola i nieprawidłowości w projektach unijnych
  • kwalifikowalność VAT w projektach dofinansowanych ze środków unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego
  • zrównoważona mobilność miejska – budowa ścieżek rowerowych
  • efektywność energetyczna w zakresie oświetlenia ulic
  • efektywność energetyczna w zakresie termomodernizacji