vpn_key
menu

Posiedzenie Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w dniu 14 lipca 2020 r.

Data publikacji: 2020-07-14

Trzecie w tym roku Posiedzenie Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego odbyło się w Urzędzie Miasta przy ulicy Strycharskiej 6 w Kielcach

Posiedzeniu przewodniczył Prezydent Miasta Kielce Pan Bogdan Wenta

Na posiedzeniu zostały podjęte cztery uchwały Komitetu Sterującego

  • Nr VI/2020 w sprawie zmiany szczegółowej listy projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym,  stanowiącej Załącznik Nr 1 do „Strategii Zintegrowanych  Inwestycji Terytorialnych  Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 – aktualizacja”
  • Nr VII/2020 w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „IV Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 za rok 2019”.
  • Nr VIII/2020 w sprawie zaopiniowania Aneksu 2 do Porozumienia określającego zasady współpracy przy przygotowaniu i realizacji instrumentu ZIT KOF
  • Nr IX/2020 w sprawie zaopiniowania „Porozumienia w sprawie zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania wkładu własnego pomiędzy Liderem a Partnerami w ramach Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014 – 2020, w latach 2020 – 2022,

Podczas posiedzenia omówiono również m.in. stan i zaawansowanie prac nad dokumentami strategicznymi dla partnerstwa KOF w perspektywie wykorzystywania funduszy Polityki Spójności UE w latach 2021-2027 a udziału Gmin KOF w projekcie  pn. „Kształtowanie świadomości młodzieży ze szkół Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na temat łagodzenia  skutków zmian klimatu”, planowanym do realizacji  w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w ramach Programu: Środowisko, Energia i Zmiany klimatu.